AHCJ Members.


BIG HEALEY

100M 〈1956〉 H.Takemori YOKOHAMA

100M BN-2 <1956> S.Matsuura HYOGO

100/4 BN1 <1954> M.Matsunami Aichi

100/4 BN2 <1955> H.Ueda HYOGO

100 BN1 <1955> I.Abe NIIGATA

100/4  BN1 <1955>  M.Kobayashi  NIIGATA

100/4 BN2 <1956> H.Matsumoto TOKYO

100/6 BN4 <1957> S.Akaguma SAITAMA

3000Mk-1 BT7 <1960> N.Hujiyama Niigata

100/4 BN1  〈1954年〉 T.Asada  Osaka

3000Mk-2 BT7 <1960> N.Sato Yokohama

3000 BJ7 <1963> K.Yoshikawa TOKYO

3000 MK-3 BJ8 〈1964〉M〈ERO〉Hayashi TOKYO


SPRITE

SPRITE Mk-1〈1958〉 M.Kameyama GiFu

SPRITE Mk-1〈1958〉Y.Hashimoto HYOGO

SPRITE Mk-1〈1958〉S.Koike  Gunma

SPRITE Mk-1  964FRT〈1958〉 K.yamamoto YAMANASHI

SPRITE Mk-1〈1959〉 K.Ikeda TOKYO

SPRITE MkⅠ<1959> S.Fujisawa  HYOGO

SPRITE Mk-1〈1959〉T.Takehisa KANAGAWA

SPRITE Mk-1〈1959〉S.Kobayashi   OSAKA

SPRITE Mk-1〈1959〉 M.Kihara YOKOHAMA

SPRITE Mk-1〈1959〉K.SUGIMOTO CHIBA

SPRITE Mk-1〈1959〉 T.Okuma OSAKA

SPRITE MK-1(1959) T・KAJIMA NAGANO

SPRITE MK-1(1959) R.Hirose Chiba

SPRITE MK-1(1959) Y.Odajima TOKYO

SPRITE Mk-1〈1960〉 H.Takemori YOKOHAMA

SPRITE Mk-1〈1960〉 T.Tanabe TOKYO

SPRITE Mk-1〈1960〉 K.Iwagami TOKYO

SPRITE Mk-1〈1960〉 M.Yamada HYOGO

SPRITE Mk-1〈1960〉A.Ichikawa KANAGAWA

SPRITE mk-1  (1960)    K.Hayashida   KANAGAWA

SPRITE mk-1  (1960)  T.Asada Osaka

SPRITE MK-1(1960)峠special K〈Master〉Sakai  NAGANO

SPRITE MK-1(1960)M.KITAMATSU YOKOHAMA

SPRITE MK-1(1960)T.Shiomi  NAGANO

SPRITE Mk-1〈1961〉T.Inoue SAITAMA

Prototype Trgaflorioracing5(TFR5) (1967) S.Tanaka TOKYO

SPRITE Mk-1〈1960〉 M〈ERO〉Hayashi TOKYO

SPRITE Mk-1 Ashley GT & Froged 〈1960〉Y. Morizumi CHIBA

 

SEBRING SPRITE〈不明〉K.SUGIMOTO CHIBA

.SPRITE Mk-Ⅲ〈1964〉K.SUGIMOTO CHIBA

SPRITE Mk3  <1964> Y.OHBA   AICHI

SPRITE Mk-3〈1965〉 Y.Nakamura TOKYO

SPRITE Mk-3〈1965〉made in Australia K.〈141〉ishii TOKYO

Austin Sprite MK-4〈1971〉H.Takemori YOKOHAMA